Wettelijke informatie

Lees deze tekst voordat u deze website gaat gebruiken.

 • De inhoud van deze website is publiekelijk toegankelijk voor informatieve doeleinden. LEO Pharma streeft ernaar de inhoud actueel te houden, maar LEO Pharma kan geen garantie verlenen over de volledigheid en juistheid van de site of voor het gebruik van de inhoud zoals de gebruikers van deze website verwachten. LEO Pharma kan ook niet garanderen dat de gebruikers van deze website een betere kwaliteit van leven zullen ervaren. De inhoud wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. De inhoud van de website verstrekt geen adviezen of aanbevelingen van welke aard ook en kan in geen geval het advies van een arts of andere erkende zorgverlener vervangen.

 • De website bevat links naar websites van derden waarover LEO Pharma geen enkele zeggenschap heeft.

 • Wanneer QualityCare™ u e-mails stuurt, erkent en aanvaardt u dat het e-mailadres niet wordt gecontroleerd en u dus niet kunt antwoorden op deze e-mails. Ook wanneer QualityCare™ u sms-berichten stuurt, wordt het telefoonnummer niet gecontroleerd en kunt u niet antwoorden op deze sms-berichten.

 • LEO Pharma zal alle mogelijke maatregelen nemen om de website te beschermen tegen computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere bedreigingen. LEO Pharma verleent echter geen garantie dat deze website vrij is van deze schadelijke programma's en wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af in verband met verlies door schadelijke programma's, ontvangen via deze website of via bestanden die van deze website zijn gedownload.

 • LEO Pharma zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of bestraffende schade, winstderving, verlies van gegevens of enig ander verlies of schade voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van en/of de onmogelijkheid om toegang of het gebruik te verkrijgen tot het QualityCare™-platform. Deze beperking omvat inclusief maar niet uitsluitend schade en/of virussen en/of elke oorzaak die uw computer en/of andere elektronische apparatuur kan hebben beschadigd.

 • "Wanneer u informatie ingeeft op deze website geeft u LEO Pharma de toestemming om de informatie te verzamelen en te gebruiken, in overeenstemming met Bijlage 1. Ga naar Bijlage 1 voordat dat u enige informatie ingeeft via deze website. Bijlage 1 TOESTEMMINGSFORMULIER".

Bijlage 1 TOESTEMMINGSFORMULIER
Wij, LEO Pharma bv , begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u en we zijn vastbesloten om de vertrouwelijkheid, veiligheid en nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie te handhaven.

Verzamelen en verwerken van gegevens voor de deelname aan de Quality Care™-services.

U begrijpt dat en stemt er hierbij uitdrukkelijk mee in dat LEO Pharma bv, LEO Pharma A/S en alle dochterondernemingen in de LEO Pharma Group informatie over u mogen verzamelen, verwerken en gebruiken in de QualityCare™-database. Dat omvat inclusief maar niet uitsluitend de volgende persoonlijke informatie (de “gegevens van de deelnemer”):

 • Uw contactgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Uw geslacht, leeftijd, aandoening
 • Duur van de aandoening

De QualityCare™-database zal centraal worden beheerd door LEO Pharma A/S bij de dienstverlener DigitasLBi in Denemarken. In de toekomst kunnen de bedrijven van de LEO Pharma Group beslissen om de gegevens te beheren bij een bedrijf van LEO Pharma Group of bij een andere dienstverlener uit naam van dit bedrijf van de LEO Pharma Group. De gegevens van de deelnemer worden verwerkt met als doel:

 • ondersteunende services aan te bieden aan deelnemers (mensen met psoriasis) in overeenstemming met persoonlijke profielen op basis van versleutelde gegevens verwerkt door een algoritme;
 • anonieme feedback te geven aan huisartsen, patiëntenverenigingen en andere partners in de gezondheidszorg;
 • de Quality Care™-serices voor mensen met psoriasis te verbeteren op het vlak van functionaliteit, inhoud en innovatie.

Overdracht van de gegevens van de ingeschreven deelnemer

U begrijpt en verklaart zich hierbij uitdrukkelijk akkoord dat al uw gegevens worden geanonimiseerd door DigitasLBi en toegankelijk worden gemaakt door de bedrijven van LEO Pharma en anderszins toegankelijk worden gemaakt:

 • voor LEO Pharma A/S en ieder ander bedrijf van de LEO Pharma Group;
 • voor derden die technische ondersteuning bieden (bv. hostingdiensten) met betrekking tot de database van QualityCare™;
 • voor andere dienstverleners die de bedrijven van de LEO Pharma Group helpen bij het onderhoud en de ontwikkeling van het concept en het platform van QualityCare™;
 • voor elke voorgestelde gevolmachtigde, overnemer of koper van een bedrijf van LEO Pharma Group dat gegevens van de deelnemer verwerkt in overeenstemming met dit toestemmingsformulier;
 • voor elke overheids-, administratieve, rechterlijke of regulerende instantie om mee te werken aan maatregelen, onderzoeken en research door deze autoriteiten of om te voldoen aan alle wettelijke of reglementaire vereisten.

U begrijpt dat deze afnemers kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), ook in de Verenigde Staten van Amerika, waar mogelijk geen wetten bestaan zoals de wetgeving inzake gegevensbescherming in de EER.

Een overzicht van alle bedrijven van de LEO Pharma Group en van alle bedrijfsadressen kunt u vinden op www.leo-pharma.com. Controleer deze site regelmatig.

Informatie, correctie, wissen of afschermen van persoonsgegevens/intrekking van toestemming

De gegevens van u als deelnemer worden door u verstrekt op vrijwillige basis. Indien u niet voldoende gegevens verstrekt, kan dit betekenen dat de bedrijven van de LEO Pharma Group u geen persoonlijke services kunnen bieden.

U hebt op elk moment het recht om toegang te vragen tot de informatie die LEO Pharma A/S over u heeft geregistreerd in de QualityCare™-database. U hebt ook op elke moment het recht om de correctie, verwijdering of afscherming van uw ondersteuningsgegevens te vragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Ten slotte kunt u op elk moment uw toestemming intrekken, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. Wij zullen geen kosten of vergoedingen vragen om u toegang te verlenen tot de correctie, schrapping of afscherming van de gegevens van u als deelnemer.

Verzoeken voor toegang tot de database moeten worden gericht aan LEO Pharma bv, de wettelijke vertegenwoordiger van het plaatselijke bedrijf van de LEO Pharma Group (e-mail: leo-pharma.nl@leo-pharma.com).

Door de algemene voorwaarden voor inschrijving in QualityCare™ te aanvaarden, bevestigt u dat u de voorwaarden van Bijlage 1 volledig begrijpt en aanvaardt.